Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz (2012)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 6 lutego 2012 r.

Wójt Gminy Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację

zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaj zadania,warunki realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania ;

Rodzaj zadania – w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz.

Wysokość środków- 210.000 złotych.

II Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz,U z 2010r,Nr 234,poz.1536 z późn,zm/

2.Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem,które nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania.

3.Wysokość środków własnych organizacja realizująca zadanie winna zapewnić w wysokości nie mniej niż 20 %.

4.Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania .

5.Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty.

III Warunki realizacji zadań:

1.Działania,których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

-opracowanie szczegółowego harmonogramu,

-prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,

-doświadczenie organizacji w realizacji działań podobnego typu,

-zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry.

2.Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot,jeśli oferta została złożona wspólnie.W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

3.Podmioty realizujące zadanie zobowiązane są do informowania w wydawanych przez siebie , w ramach zadania,publikacjach,materiałach informacyjnych i promocyjnych o fakcie współfinansowania przez Gminę Wałcz poprzez umieszczenie herbu gminy lub sformułowania "zadanie współfinansowane przez Urząd Gminy Wałcz”

4.Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wałcz a podmiotem ,który otrzyma dotację.

IV Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2012 roku.

W terminie realizacji zadania powinny być zawarte działania przygotowawcze i kończące realizację zadania.

V Termin i warunki składania

1,Ofertę należy składać na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz,U z 2011r,Nr 6 poz.25/

Formularz dostępny jest także na stronie www.bip.gminawalcz.pl oraz w Urzędzie Gminy Wałcz ul,Dąbrowskiego 8 pokój nr 1.

2.Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Wałcz ul.Dąbrowskiego 8 ,78-600 Wałcz – w terminie do dnia 5 marca 2012r.do godz.15.00

w przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie.Koperta winna być opisana z oznaczeniem nazwy konkursu i zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

Oferta ,która wpłynie po ww.terminie ,nie będzie objęta procedurą konkursową.

VI Wymagana dokumentacja:

Dokumenty podstawowe:

1.Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego,innego rejestru lub ewidencji.

2.Kopia aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego,innego rejestru lub ewidencji .

3.w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta /oferentów.

Pouczenie:

1.Oferta i inne wymagane dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imeniu.

2.W przypadku wystawienia przez w.w pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów lub określonych rodzajów dokumentów, pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty.

3.Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi,podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem/czytelnie/ z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników ,spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lyb przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

VII Tryb wyboru ofert

1.Oceny merytorycznej na podstawie kryteriów określonych w treści niniejszego złożonych ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz do oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert.

2.Oferty ,które nie spełniają wymogów formalnych,nie będą dalej rozpatrywane.

3.Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży rekomendację co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Wałcz.

4.Decyzję o wyborze podmiotu/ów ,które uzyskają dotację podejmie Wójt Gminy Wałcz.

Dotacja na realizację zadania otrzyma podmiot/podmioty,których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

5.Dotacja jest przyznana wyłącznie na realizację zadania wymienionego w ogłoszeniu.

6.Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/Dz.U z 2010r. Nr 234 poz.1536 / i zawierać:

a/szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,

b/precyzyjny zapis zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć,

c/informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

d/kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

e/informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,

f/informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

g/informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,

h/deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

7.Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

8.Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w ustawowo przewidzianym terminie.

9.Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:

-w Biuletynie Informacji Publicznej,

-w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

-na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo od odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości , otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn .

VIII Kryteria wyboru ofert:

Komisja dokonuje wyboru w oparciu o następujące kryteria:

- walory merytoryczne projektu

-budżet projektu i efektywność wykorzystania środków publicznych,

-wielkość grup odbiorców projektu, waga korzyści publicznej, którą projekt realizuje,

-wiarygodność, doświadczenie i dotychczasowe dokonania wnioskodawcy oraz ocena jego dotychczasowej współpracy z Gminą Wałcz, innymi samorządami i instytucjami publicznymi,

-rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości z otrzymanych środków finansowych,

-jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacje pozarządowe będą realizować zadanie publiczne,

-planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania zleconego w formie powierzenia,

-planowanego przez organizacje pozarządową wkładu rzeczowego ,osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

IX Warunki unieważnienia konkursu

Konkurs unieważnia się w sytuacji ,gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

WZORY DOKUMENTÓW 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Druk - Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.doc (DOC, 34.00Kb) 2012-03-12 08:08:26 734 razy
2 Druk - Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania.doc (DOC, 92.50Kb) 2012-03-12 08:08:26 767 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 10-02-2012 15:38:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-03-2012 08:08:26