Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UWAGA: NOWYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WAŁCZ .

KAMPANIA INFORMACYJNA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ

ZWIĄZANA Z NOWYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY WAŁCZ

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył obowiązek odbioru odpadów z terenu danej gminy na każdy samorząd lokalny- GMINĘ. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Cel zmiany ustawy:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej gminy systemem odbioru odpadów,

 • promowanie segregacji odpadów poprzez utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów,

 • utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,

 • informowanie mieszkańców gmin o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi,

 • wyeliminowanie dzikich wysypisk,

 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z nową Ustawą, od 1 lipca 2013 roku opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać na rzecz gminy, która to przejmuje teraz od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową.

 

Deklaracja

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przygotowanej przez gminę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia jej w wersji papierowej Wójtowi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Termin składania pierwszej deklaracji upływa 15 lutego 2013 r.

Rada Gminy Wałcz w dniu 18 grudnia 2012 roku podjęła 5 uchwał w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałcz.

W sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona albo występują uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych, władze Wójt Gminy w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących dany lokal i obowiązującą stawkę za wywóz odpadów komunalnych.


Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Zgodnie z nowymi przepisami Rada Gmina\y ustala stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w oparciu o jedną z metod:

 • stawka określona na mieszkańca albo

 • stawka określona na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości albo

 • stawka określona na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty,

 • stawka określona od gospodarstwa domowego (tzw. opłata ryczałtowa).

Stawka opłaty oraz sposób ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych została uchwalona przez Radę Gminy i została wybrana metoda opłaty od mieszkańca.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomość niezamieszkała, do której należą m.in. szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa), właściciele niniejszych nieruchomości są zobowiązani podpisać indywidualne umowy z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości, tak jak to było robione dotychczas.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczane będą na sfinansowanie: odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, kosztów obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz gminnych kosztów administracyjnych związanych z obsługą nowego systemu.

Termin, miejsce, forma i częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały w drodze uchwały Rady Gminy.

 

Segregacja odpadów

Nowa ustawa ma na celu stworzenie warunków do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%;

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %.

Dodatkowo, w 2013 r. wymagane jest spełnienie redukcji składowania odpadów ulęgających biodegradacji do 50%.


 

W składanej do Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości wskazuje sposób zbierania odpadów komunalnych:

 • w przypadku zadeklarowania niesegregowania odpadów – wszystkie odpady wrzucane będą do jednego pojemnika i cena będzie wyższa

 • w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów – cena będzie niższa.


Oprócz prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” (tzn. bezpośrednio na terenie danej nieruchomości), nowe przepisy zobowiązują również Gminę do utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów lub wskazania miejsca ich przekazania oraz zorganizowania zbiórki odpadów problemowych z terenu Gminy, do których należą:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe odpłatnie

Informacje na temat lokalizacji, częstotliwości odbioru oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Wałcz zostały uchwalone przez Radę Gminy Wałcz.

 

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 r. umowę na odbiór odpadów komunalnych z wyłonionym w ramach przetargu przedsiębiorstwem, zamiast właścicieli nieruchomości zawierać będzie Gmina. Za tę usługę Gmina pobierać będzie od właścicieli nieruchomości opłatę, z której wpływy mają w całości sfinansować prowadzoną przez Gminę gospodarkę w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami pozwoli na wyeliminowanie zjawiska powstawania „dzikich wysypisk”. Do 30 czerwca 2013 r., właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych z firmą zewnętrzną, jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

 

Korzyści z wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadam.

Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów! Mieszkańcy będą wnosili do Gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze (w przetargu) przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, Gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty bezpłatnego odbioru takich odpadów.

Jeśli mieszkaniec selekcjonuje odpady, to z korzyścią dla środowiska i dla siebie. Za selektywną zbiórkę Gmina będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach co jest niezgodne z prawem..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 07-01-2013 10:59:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 03-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 07-01-2013 11:20:58