Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. księgowości i rozliczeń

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz.1282 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. księgowości i rozliczeń  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.  Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie średnie,

2)  staż pracy – co najmniej 2 lata

3)  obywatelstwo polskie,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ekonomia lub administracja 

2) znajomość zagadnień wynikających z następujących przepisów:

-  ustawy o samorządzie gminnym,

-  ustawy o finansach publicznych,

-  ustawy ordynacja podatkowa,

-  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-  rozporządzenie Ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

-  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych,

3)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel) oraz SIGID,

4)  cechy osobowe i predyspozycje:

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną   pracę,

- umiejętności analityczne,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

5)  doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

 II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie gospodarki mandatowej: - wprowadzanie mandatów karnych na platformie PUE - Portal Usług Elektronicznych Urzędu Skarbowego w Opolu - pobieranie bloczków mandatów karnych z Izby Skarbowej w Szczecinie na podstawie zapotrzebowania złożonego na Platformie Usług Elektronicznych oraz przygotowanie ich do wydawania / oznaczenie pieczęcią/ - przyjmowanie i rozliczanie strażników Straży Gminnej w Wałczu z posiadanych odcinków potwierdzeń nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego, - prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie bloczków mandatowych pobranych i zdanych.
 2. Księgowanie w programie komputerowym SIGID ewidencji analitycznej w zakresie mandatów karnych.
 3. Analiza zaległości z tytuł mandatów karnych wraz wystawianiem upomnień.
 4. Uzgadnianie okresowe salda mandatów karnych z księgowością syntetyczną. Okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
 5. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania kart drogowych
 6. Wydawanie kart drogowych samochodów służbowych, pojazdów samochodowych OSP i motopomp oraz ich rozliczanie.
 7. Prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie ilościowo-wartościowej ewidencji analitycznej do konta 310 -  materiały, kontrolowanie i rozliczanie kartotek materiałowych. 
 8. Księgowanie w programie komputerowym SIGID ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.
 10. Bieżące księgowanie kosztów jednostki budżetowej urzędu gminy - faktur

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.
 2. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
 3. Bezpośredni kontakt z klientami.
 4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 5. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.

2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

3. Curriculum vitae.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy  (Dz. U. 2019, poz. 1040 t.j).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

6. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz..1282 t.j.)

W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 13 lipca 2020 r.  (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

 

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 4 sierpnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

 

Wałcz, dnia 30 czerwca 2020r.

 

 

Wójt Gminy Wałcz

    Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kwestionariusz osobowy.pdf (PDF, 121.33Kb) 2020-07-01 16:17:28 230 razy
2 RODO KLAUZULA.pdf (PDF, 217.24Kb) 2020-07-01 16:17:28 230 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 01-07-2020 16:17:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 01-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 01-07-2020 16:17:28