Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. księgowości budżetowej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz.1282 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.  Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie średnie,

2)  staż pracy – co najmniej 2 lata

3)  obywatelstwo polskie,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ekonomia lub administracja 

2) znajomość zagadnień wynikających z następujących przepisów:

-  ustawy o samorządzie gminnym,

-  ustawy o finansach publicznych,

-  ustawy o rachunkowości,

-  ustawy Kodeks cywilny,

-  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych,

3)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel) oraz SIGID,

4)  cechy osobowe i predyspozycje:

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną   pracę,

- umiejętności analityczne,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

5)  doświadczenie w pracy w administracji.

 

 II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla organu gminy.
 2. Prowadzenie księgowości komputerowej dla organu finansowego.
 3. Obsługa interesantów w zakresie przyjmowania wpłat, zaległości i nadpłat min. za sprzedaż mienia gminnego.
 4. Nadzór nad terminową płatnością oraz windykacja należności.
 5. Rozliczanie inwentaryzacji mienia gminnego.
 6. Pozabilansowe prowadzenie kont planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
 7. Miesięczne sporządzanie wydruków komputerowych dzienników księgi głównej organu finansowego oraz kartotek kont syntetycznych.
 8. Weryfikacja merytoryczna i rachunkowa wniosków o wypłatę akcyzy dla rolników.
 9. Prace związane z zakończeniem roku obrotowego – rozliczanie i zamykanie urządzeń księgowych, sporządzanie bilansów obrotów i sald kont rozrachunkowych.
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej faktur wpływających od kontrahentów.
 11. Bieżąca współpraca z GOPS – uzgadnianie wpływów dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
 12. Bieżąca współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie dochodów zleconych.
 13. Drukowanie wciągów bankowych oraz ich weryfikacja i rozpisywanie.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.
 2. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
 3. Bezpośredni kontakt z klientami.
 4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 5. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.

2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

3. Curriculum vitae.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy  (Dz. U. 2019, poz. 1040 t.j).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

6. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz..1282 t.j.)

W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 27 lipca 2020 r.  (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 7 sierpnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

 

Wałcz, dnia 13 czerwca 2020r.

 

   Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz osobowy.pdf (PDF, 121.42Kb) 2020-07-14 23:02:53 242 razy
2 RODO KLAUZULA.pdf (PDF, 217.18Kb) 2020-07-14 23:02:53 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-07-2020 23:02:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 14-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-07-2020 23:02:53