Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2021 roku.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 12 / 2021

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 3 lutego 2021 roku

 

 

Wójt Gminy Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

 

Cel zadania

Wysokość przeznaczonych środków na realizację zadania

 

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

- Cykl zajęć sportowych (treningi, rozgrywki)

- propagowanie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia

-integracja przez sport dzieci i młodzieży

-promocja Gminy poprzez sport

 

   230.000,00 zł

 

2.

Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego

- Profilaktyka dotycząca bezpieczeństwa

- Szkolenia, cykl zajęć dot., pierwszej pomocy, radzenia sobie w sytuacjach zagrażających dla życia

 

40.000,00 zł

  

   3.

Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży

-organizacja wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży,

-promocja Gminy

 

10.000,00 zł

 

Wysokość środków - 280.000,00 zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego              i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 j.t.) i rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U.2018.2057).                                          
 2. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania.
 3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 4. Koszty związane z promocją zadania do 5 % otrzymanej dotacji m.in.:

– opracowanie/druk ulotek informacyjnych,

- materiały promocyjne (plakaty, banery itp.)

 1. Koszty administracyjne w części dotyczącej zadania do 10% otrzymanej dotacji np.:

- koszty obsługi księgowej (osoba prawna lub fizyczna)

- materiały biurowe,

- sprzątanie,

- zakup środków czystości,

- inne związane ze specyfiką zadania

 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadań:
 1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie:

Od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umowa:

- środki z dotacji wydawane mogą być po podpisaniu i zaksięgowaniu dotacji na koncie

- środki własne mogą być wydatkowane od 1 stycznia 2021 roku

 1. W terminie realizacji zadania powinny być zawarte działania przygotowawcze i kończące realizację zadań.
 2. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

- opracowanie szczegółowego harmonogramu,

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania,

- doświadczenie organizacji w realizacji działań podobnego typu,

- zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry.

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeśli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Podmioty realizujące zadanie zobowiązane są do informowania w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych              o fakcie współfinansowania przez Gminę Wałcz poprzez umieszczenie herbu gminy lub sformułowania ,,Zadanie współfinansowane przez Urząd Gminy Wałcz”.
 3. Podmioty realizujące zadanie przy jego realizacji zobowiązane są do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t. ).
 4. Dotacje na wsparcie zadań realizowanych w roku kalendarzowym 2021 zostaną przekazane w jednej lub dwóch transzach.
 5. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wałcz, a podmiotem, który otrzyma dotację.
 6. Podmioty realizujące zadanie zobowiązane są do zachowania w trakcie jego realizacji wszelkich publicznie nakładanych ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa wydawanych przez ustawodawcę w związku ze stanem epidemii (w tym SARS-CoV2, COVID-19), celem zapobieżenia prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby oraz dla ochrony zdrowia publicznego, dostosowując każdorazowo wymagania techniczne zadania do aktualnych możliwości i zaleceń prawnych, w tym ewentualnego ograniczenia ilości osób, konieczności zachowania odstępów, zakrywaniu nosa i ust maseczką oraz ewentualnych innych ograniczeń i obostrzeń sanitarnych.
 7. Dopuszcza się możliwość wzrostu danej pozycji kosztorysowej do 100 %, a zmniejszenie/spadek bez limitu.
 1. Termin i warunki składania:
 1. Ofertę należy składać na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz –

w terminie do dnia 24 lutego 2021 r. do godz.15.00 (liczy się data wpływu).

 1. Oferty należy składać w opisanych i zaklejonych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oferty do Urzędu Gminy. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 1. Wymagana dokumentacja:

Dokumenty podstawowe:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty i oświadczeń podpisanych przez osoby upoważnione, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 3. Oświadczenie potwierdzające numer konta bankowego.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji dostarczyć:
 1. zaktualizowany plan i harmonogram realizacji zadania, stanowiący załącznik do umowy,
 2. zaktualizowane rezultaty realizacji zadania, stanowiące załącznik do umowy,
 3. zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego, stanowiące załącznik do umowy,
 4. potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
 1. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust.4, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.
 1. Tryb wyboru ofert:
 1. Oceny formalnej i merytorycznej na podstawie kryteriów określonych w treści niniejszej złożonych ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz do oceny ofert składanych w otwartych konkursach.
 2. Oferty, które nie spełniają w całości wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 3. Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży rekomendację, co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Wałcz.
 4. Decyzję o wyborze podmiotu/ów, które uzyskają dotację podejmie Wójt Gminy Wałcz.
 5. Dotacje na realizację zadania otrzyma/ją podmiot/podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Dotacja jest przyznana wyłącznie na realizację zadania wymienionego w ogłoszeniu.
 7. Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 j.t.) i zawierać: 
 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
 2. precyzyjny zapis zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć,
 3. informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
 6. informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 7. informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
 8. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 2. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w ustawowo przewidzianym terminie.
 3. Planowane ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia składania ofert, a wyniki konkursu publikowane są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wałcz,

- w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo od odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. Komisja dokonuje wyboru w oparciu o następujące kryteria:

- walory merytoryczne projektu, mając na uwadze przede wszystkim zakładane do osiągnięcia rezultaty z realizacji projektu (policzalne rezultaty, możliwe do udokumentowania, zbadania)

- budżet projektu i efektywność wykorzystania środków publicznych,

- wielkość grup odbiorców projektu, waga korzyści publicznej, którą projekt realizuje,

- wiarygodność, doświadczenie i dotychczasowe dokonania wnioskodawcy oraz ocena jego dotychczasowej współpracy z Gminą Wałcz, innymi samorządami i instytucjami publicznymi,

- rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości z otrzymanych środków finansowych,

- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacje pozarządowe będą realizować zadanie publiczne,

- planowanego  przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

- planowanego przez organizacje pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 1. Warunki unieważnienia konkursu

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Informacje dodatkowe

Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego                   i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Wójta Gminy Wałcz w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju :

- kwota przyznanych dotacji w 2020r. – 107.750,00 zł

 

Pouczenie:
 1. Oferta i inne wymagane dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 2. W przypadku wystawienia przez ww. pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów lub określonych rodzajów dokumentów, pełnomocnictwa  muszą być dołączone do oferty.
 3. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i  nazwiskiem /czytelnie/ z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 5. Na uzupełnienie braków formalnych tj. brakujące podpisy, bądź brak poświadczenia za zgodność z oryginałem - oferent ma 3 dni (po ocenie formalnej, oferent zostanie powiadomiony telefonicznie).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta roczna.docx (DOCX, 33.21Kb) 2021-02-05 15:50:26 193 razy
2 wskazówki do oferty.docx (DOCX, 60.18Kb) 2021-02-05 15:50:26 216 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-02-2021 15:44:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Śliwińska 03-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-02-2021 15:50:26