Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. kontroli i egzekucji należności pieniężnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz.1282 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. kontroli i egzekucji należności pieniężnych  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
1.  Wymagania niezbędne:
1)  wykształcenie średnie,
2)  staż pracy – co najmniej 2 lata
3)  obywatelstwo polskie,
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)  kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)  nieposzlakowana opinia,
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe lub podyplomowe o kierunku: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość
2) znajomość zagadnień wynikających z następujących przepisów:
-  ustawy o samorządzie gminnym,
-  ustawy o finansach publicznych,
-  ustawy ordynacja podatkowa ( kontrola podatkowa),
-  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- podstawy znajomości ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- podstawy znajomości ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (środki transportowe),
- podstawy znajomości ustawy o odpadach i utrzymaniu porządku (egzekucja),
- podstawy znajomości przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
-  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych,
3)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel) , SIGID oraz ,
4)  cechy osobowe i predyspozycje:
- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
- umiejętności analityczne,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- wysoka kultura osobista, empatia, asertywność;
5)  doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
 
 II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie wymiaru (rejestrów wymiarowych – przypisów i odpisów) w zakresie podatku od środków transportowych wraz z obsługą interesantów w tym zakresie (osób prawnych i fizycznych). 
 2. Przeprowadzanie kontroli terenowej w zakresie wymiaru podatku lokalnego.
 3. Nakładanie kar podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.
 4. Wszczynanie postępowania podatkowego z urzędu lub na wniosek stron.
 5. Zakładanie hipotek w celu zabezpieczenia należności Gminy.
 6. Egzekwowanie zaległości podatkowych poprzez wystawianie tytułów egzekucyjnych oraz należności niepodatkowych (zobowiązania cywilnoprawne).
 7. Sporządzanie sprawozdań i przygotowanie projektów uchwał związanych z zakresem obowiązków.
 8. Prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć z zakresu udzielania  ulg na podstawie wniosków w sprawie odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty należności podatkowych (podatku od środków transportowych).
 9. Współpraca z właściwymi organami oraz z pracownikami Urzędu Gminy Wałcz mająca na celu usprawnienie pracy w zakresie działań podejmowanych w toku egzekucji.
 10. Bieżąca wymiana informacji z pracownikami Urzędu Gminy Wałcz w zakresie zmieniających się przepisów prawa i orzecznictwa, celem prawidłowego wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej.
 
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,  78-600 Wałcz.
 2. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
 3. Bezpośredni kontakt z klientami, praca częściowo w terenie.
 4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 5. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.
 
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
V. Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.
2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.
3. Curriculum vitae.
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy  (Dz. U. 2020, poz. 1320 t.j).
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie kandydata:
1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) o nieposzlakowanej opinii,
5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz.1282 t.j.)
W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do dnia 22 marca 2021 r.  (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KONTROLI I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.
 
VII. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl
2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 7 kwietnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.
4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.
5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.
 
Wałcz, dnia 5 marca 2021r.

 

 

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 nowy kwestionariusz osobowy.RTF (RTF, 55.04Kb) 2021-03-06 13:59:01 156 razy
2 RODO KLAUZULA.docx (DOCX, 17.67Kb) 2021-03-06 13:59:01 155 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-03-2021 13:59:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 05-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 06-03-2021 13:59:23