Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi

Organ prowadzący szkołę: Gmina Wałcz, adres: ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi, Gostomia 36, 78-600 Wałcz

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 3. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z   dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub,

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 5. oświadczenie o dopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2020 r. poz. 306 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 10.  Dodatkowe dokumenty: Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną kandydatów biorących udział w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Wałcz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi*,

 

 1. Oferty należy składać do dnia 09 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy Wałcz                        ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.
 1. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi",
 2. nie dopuszcza się  możliwości składania ofert w postaci elektronicznej,
 3. w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wałcz.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wałcz.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Na żądanie organu prowadzącego  kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w Rozdziale II  pkt 4-7, 12, 13.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz pokój nr 36, nr tel. (067) 258 02 41 wew. 36.

 

 

*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Wałcz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi,

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Wałcz, reprezentowana przez Wójta Gminy Wałcz, z siedzibą w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wałcz - adres e-mail: z.klocek@gminawalcz.pl., lub na adres korespondencyjny Administratora: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, lub telefonicznie nr tel. 67 258 02 41 wew. 56.

 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz art. 63 ustawy    z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przy czym akta kandydata na stanowisko dyrektora, któremu powierzono stanowisko dyrektora odkłada się do akt osobowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofertach także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego konkursu. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówek oświatowych, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

7. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

12.  Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 59_2022.pdf (PDF, 370.93Kb) 2022-05-20 14:32:10 164 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Podgórski 20-05-2022 14:32:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 20-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Podgórski 20-05-2022 14:33:06