Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym Urzędu Gminy Wałcz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530 t.j.) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.  Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie średnie ekonomiczne lub wykształcenie wyższe: ekonomia, zarządzanie, administracja.

2)  staż pracy:

-  wykształcenie wyższe: nie wymagany;

-  wykształcenie średnie: co najmniej 3 lata

3)  obywatelstwo polskie,

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1)  wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku: finanse, rachunkowość, podatki

2)  niezbędna wiedza specjalistyczna:

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności znajomość ustaw i rozporządzeń z obszaru:

- finanse publiczne,

- rachunkowość,

- plany kont,

- sprawozdawczość budżetowa,

- klasyfikacja dochodów,

- samorząd gminny,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ochrona danych, 

3)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

4)  cechy osobowe i predyspozycje:

- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,

- wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,

- umiejętność łagodzenia negatywnych emocji lub konfliktowych sytuacji,

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną   pracę,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, kreatywność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

5) preferowany staż pracy w dziale finansów w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych,

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości komputerowej dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wałcz.
 2. Sporządzanie miesięcznych wydruków dzienników, ksiąg pomocniczych do księgi głównej jednostki budżetowej i kartotek kont analitycznych.
 3. Prowadzenie rozrachunków z tytułu różnych należności i zobowiązań , w tym z pracownikami.
 4. Wystawianie wezwań do zapłaty, analizowanie rozrachunków z kontrahentami, w tym uzgadnianie i potwierdzanie sald.
 5. Prowadzenie pozabilansowych kont wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sporządzanie na piśmie weryfikacji sald na koniec każdego roku budżetowego oraz okresowe sprawozdanie i uzgadnianie sald kont jednostki Urzędu Gminy.
 7. Prowadzenie księgowości analitycznej wg poszczególnych zadań inwestycyjnych.
 8. Bieżące uzgadnianie stanu należności i zobowiązań z księgowością analityczną.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 10. Przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego.
 11. Wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wynikających z wewnętrznych zarządzeń i regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

3. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

4. Bezpośredni kontakt z kontrahentami.

5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie – klauzula o ochronie danych osobowych wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminawalcz.pl oraz Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13.

2. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

3. Curriculum vitae.

4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy – kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

6. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.). W oświadczeniu należy wyszczególnić wszystkie dokumenty składane do naboru.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 30.11.2022 r.  (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 13.12.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

6. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa o pracę w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Wójt Gminy Wałcz zastrzega sobie, na każdym etapie postępowania, odwołanie lub unieważnienie naboru bez podania przyczyny.

 

Wałcz, dnia 15 listopada 2022 r.

 

   Wójt Gminy Wałcz

     Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZARZĄDZENIE 112-2022 KOMISJA REKRUTACYJNA.docx (DOCX, 18.13Kb) 2022-11-15 15:01:58 138 razy
2 KLAUZULA RODO.docx (DOCX, 14.16Kb) 2022-11-15 15:01:58 113 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Podgórski 15-11-2022 15:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 15-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Podgórski 15-11-2022 15:01:58