Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR LI/292/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 czerwca 2014r w sprawie przyjęcia Rządowego Programu ?Karta Dużej Rodziny? wspierającego rodziny wielodzietne.

UCHWAŁA NR LI/292/2014

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 26 czerwca 2014r

 

w sprawie przyjęcia Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” wspierającego rodziny wielodzietne .

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r poz.594 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja

2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U.z 5 czerwca 2014r poz. 755) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” wspierający rodziny wielodzietne.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „Karcie Dużej Rodziny” – należy przez to rozumieć kartę uprawniającą uczestników Programu „Karta Dużej Rodziny” do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez podmioty,

2) dużej rodzinie (rodzinie wielodzietnej) – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Wałcz, składającą się z rodziców/rodzica (opiekunów prawnych), prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

§ 3. 1. Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz.

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie przez duże rodziny będzie posiadanie dokumentu pod nazwą Karta Dużej Rodziny.

§ 4. 1. Celem Programu jest:

1) promocja dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmocnienia jej kondycji poprzez

rozszerzanie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu

wspieranie dużych rodzin,

2) wzmacnianie rodziny oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniu,

3) poprawa warunków życia dużych rodzin,

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w dużych rodzinach.

§ 5. Cele Programu „Karta Dużej Rodziny” określone w §4 niniejszej uchwały realizowane będą poprzez:

1) zapewnienie dużym rodzinom zniżek polegających na umożliwieniu ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Wałcz,

2) promocję i koordynację systemu zniżek udzielanych rodzinom uczestniczącym w Programie przez inne instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

§ 6. Promocja działań Programu obejmować będzie rozpropagowanie idei Karty Dużej Rodziny na stronach internetowych instytucji samorządu terytorialnego, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Wałcz. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu.

§ 8. Uchwała wchodzi wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Kurowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 29-08-2014 13:43:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 26-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 29-08-2014 13:43:13