Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XLVIII/303/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr XLVIII/303/2018

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 2180) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki dostawcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odbiorców usług na terenie Gminy Wałcz.

§ 2. Użyte w uchwale skróty oznaczają:

1) „ustawa” – ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.);

2) „Dostawca” – dostawca usług wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. Urząd Gminy w Wałczu realizujący samodzielnie zadania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Eksploatacyjna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Złotowie;

3) „Odbiorca” - odbiorcę usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy;

4) „umowa” - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

§ 3. 1. Dostawca na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

1) dostarcza Odbiorcy wodę:

a) pod odpowiednim ciśnieniem w przyłączu, nie niższym niż 0,05 MPa,

b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy,

c) w ilości określonej w umowie.

2) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z przepisami art. 9-11 ustawy, w ilości określonej w umowie.

2. Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tych ścieków.

 

§ 4. 1. Dostawca prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych. 

2. Dostawca informuje konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

 

§ 5. 1. Dostawca zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw.

2. Dostawca zapewnia niezawodne działanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, o ile znajdują się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego (własność, prawa obligacyjne).

3. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Dostawcę, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia. 

4. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 3, pomimo wezwania ze strony Dostawcy, Dostawca ma prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, włącznie z wyłączeniem dostawy wody lub odbioru ścieków. 

 

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

 

§ 6. 1. Dostawca określa wzór wniosku o zawarcie umowy.

2. Wzór, o którym mowa w ust. 1, określa dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz elementy przedmiotowo istotne, w szczególności określenie ilości i jakości świadczonych usług.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, wnioskodawca przedstawia Dostawcy:

1) dokument określający aktualny stan prawny nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji, o której w art. 6 ust. 4 ustawy,

2) w przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji - odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu.

4. W przypadku korzystania z nieuregulowanego stanu prawnego, wnioskodawca określa swój status do zajmowanej nieruchomości.

5. Dostawca sporządza i przedkłada wnioskodawcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

6. Umowa z Odbiorcą - konsumentem jest zawierana w siedzibie Dostawcy.

 

§ 7. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że:

1) tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci został ustanowiony na czas określony;

2) po upływie określonego w umowie terminu realizacja postanowień umowy nie jest możliwa;

3) umowa na czas określony dotyczy obiektu w budowie - do czasu stwierdzenia prawidłowości wykonania oraz zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia i projektem technicznym wykonanych przyłączy potwierdzonych protokołem odbioru końcowego;

4) wnioskodawca składa wniosek o zawarcie umowy na czas określony.

 

§ 8. 1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy Odbiorca powinien zgłaszać Dostawcy w ciągu 7 dni.

2. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Dostawcę nowej taryfy lub grupy taryfowej.

3. Zmiana okresu rozliczeniowego stanowi zmianę umowy.

4. Dostawca może skrócić okres rozliczeniowy w przypadku niewywiązywania się przez Odbiorcę z terminowego regulowania należności co najmniej dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

 

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 9. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Dostawcę z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.

2. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, Dostawca określa w cenniku usług dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej.

 

§ 10. 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:

1) wskazań wodomierza głównego;

2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych;

3) przeciętnych norm zużycia wody;

4) oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych w przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn stojących po stronie Odbiorcy.

2. Dostawca dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.

3. Jeśli Dostawca dopuścił rozliczanie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, Odbiorca jest obowiązany do pisemnego powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i produkcji. 

 

§ 11. 1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.

2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca Dostawcę.

3. Dostawca może dopuścić, z przyczyn stojących po stronie Odbiorcy podanie odczytu przez Odbiorcę.

 

§ 12. 1. Wodomierz na ujęciu własnym wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę.

2. Jeżeli Odbiorca odprowadzający ścieki oraz pobierający wodę z sieci wodociągowej i z własnych ujęć, nie posiada urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków jest suma wskazań wodomierza głównego i wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Odbiorca umożliwia Dostawcy zainstalowanie wodomierza na ujęciu własnym wody.

 

§ 13. W razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym wody przez Dostawcę z powodu jego niesprawności, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza własnego.

 

§ 14. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Dostawcę jest faktura.

2. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, Dostawca wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym.

3. Opłata abonamentowa jest naliczana niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

 

§ 15. 1. W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, zawinionej przez Odbiorcę niesprawności lub uszkodzenia wodomierza, Odbiorca jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Dostawcę: kosztów wodomierza i plomb wodomierzowych wraz z ich montażem, zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami przez Dostawcę.

2. Odbiorca powinien:

1) pobierać wodę wyłącznie w celach i dla zasilania nieruchomości określonych w umowie;

2) odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie nieruchomości.

3. Zakazuje się bez pisemnej zgody Dostawcy:

1) odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych;

2) pobierania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe;

3) podłączania do przyłącza lub instalacji wodociągowej oraz do instalacji kanalizacyjnej bądź przyłącza kanalizacyjnego innych nieruchomości.

4. W razie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, za okres udowodnionego nielegalnego korzystania z usług, Dostawca obciąża korzystającego z usług dwukrotnością cen i stawek opłat za każdą usługę, według:

1) ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków;

2) przeciętnych norm zużycia wody; albo

3) średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków sprzed dokonania czynu zabronionego.

 

Rozdział 5

Warunki przyłączania do sieci

 

§ 16. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w biurze Dostawcy wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji;

3) odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu; 

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;

6) określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających;

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie wielkości i rodzaju powierzchni utwardzonych, z których wody opadowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

 

§ 17. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 20, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:

1) dokument określający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek; 

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, którą planuje się przyłączyć do sieci, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Dostawca udostępnia zainteresowanym wzór wniosku.

 

§ 18. 1. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności:

1) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nieruchomości;

2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;

3) ciśnienie i ilość wody wymagane dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości;

4) ilość, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków;

5) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z dokumentacji projektowej;

6) termin ich ważności, nie krótszy niż dwa lata.

2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Dostawca wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku i załączników.

 

§ 19. 1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny przyłącza.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z Dostawcą, który zajmuje pisemne stanowisko w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.

3. Projekt techniczny przyłącza zawiera co najmniej:

1) część tekstową – opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru wodomierza;

2) część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, profile przyłączy, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego;

3) kserokopię uprawnień projektowych;

4) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy, w razie usytuowania przyłączy poza nieruchomością podmiotu przyłączanego.

4. Pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy przyłącza.

 

§ 20. 1. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Dostawca w terminie 14 dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie (inwestor), może określić odrębne techniczne warunki budowy sieci i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące podstawę do zawarcia pisemnej umowy o przyłączenie do sieci (umowa przyłączeniowa).

3. Umowa przyłączeniowa zawiera w szczególności:

1) określenie zakresu i terminu robót niezbędnych do realizacji przyłączenia;

2) sposób uregulowania praw do gruntu, na którym zostanie zlokalizowana sieć;

3) nadzór inwestorski;

4) granicę własności i miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci;

5) zasady i termin ewentualnego przejęcia przez Dostawcę sieci wybudowanych przez inwestora ze środków własnych (przeniesienie własności, ustanowienie praw obligacyjnych).

 

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych

 

§ 21. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez Dostawcę wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalane przez radę gminy.

2. Dostęp do usług Dostawcy wyznaczają także techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.

3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług u Dostawcy lub Urzędzie Gminy, które udostępniają do wglądu mapy i dokumentację techniczną istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci, będące w ich posiadaniu.

 

§ 22. 1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:

1) warunki przyłączenia;

2) umowa o przyłączenie;

3) informacja o niewiążącym charakterze udzielana przez Dostawcę osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym.

3. Odbiorcy zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 2 m oraz na sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokości 2 m, chyba że Dostawca wyda pisemną zgodę na odstępstwo.

4. Odbiorca zabezpiecza pomieszczenie lub studzienkę wodomierzową, w których znajduje się zestaw wodomierza głównego, przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

 

Rozdział 7

Sposób dokonywania przez dostawce usług wodociągowo-kanalizacyjnych

odbioru wykonanego przyłącza

 

§ 23. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Dostawcę zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym kontroli:

1) ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;

2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni wodomierzowej;

3) posadowienia studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;

4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

2. Przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego przyłącza, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest dostarczyć Dostawcy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.

3. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.

4. Dostawca może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane: bez jego wiedzy, niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub przepisami prawa, w tym z niniejszym regulaminem.

5. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez Dostawcę niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

 

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§ 24. 1. Dostawca informuje Odbiorców o:

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;

- w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Dostawca udostępnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorców o możliwości korzystania z tego punktu.

3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Dostawca informuje niezwłocznie Odbiorców o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

 

§ 25. Odbiorca ma prawo do uzyskania od Dostawcy:

1) wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Dostawcę usług,

2) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie i innych wiążących Odbiorcę dokumentów,

3) informacji o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

 

§ 26. 1. Odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności:

1) ilości i jakości świadczonych usług;

2) wysokości opłat za usługi;

3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.

2. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej.

3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Dostawcę.

4. Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie do 21 od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego postawę reklamacji.

5. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;

2) opis przedmiotu reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) numer i datę umowy, jeśli Odbiorca posiada więcej, niż jedną umowę;

5) podpis Odbiorcy.

6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.

8. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Dostawcę. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

9. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faksem lub w inny sposób, o ile Odbiorca wskaże taką formę.

10. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Dostawcę w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia.

11. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania tego wodomierza.

12. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

 

§ 27. Dostawca udziela odpowiedzi Odbiorcy w sprawach innych niż reklamacje, w szczególności sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w terminach:

1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną - bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem informacyjnym,

2) wystąpienia na piśmie - w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że Odbiorca dopuścił udzielenie informacji w innej formie.

 

§ 28. 1. Informacje podane przez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę.

2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do Odbiorcy na dotychczasowy adres dwukrotnie i przez niego nieodebrane, pozostawia się w aktach Dostawcy ze skutkiem ich doręczenia.

 

§ 29. 1. W przypadku opóźnienia z wpłatą należności, Dostawca wystawia upomnienie, którego kosztami obciąża Odbiorcę.

2. Koszt upomnienia określony jest wewnętrznym zarządzeniem Dostawcy.

3. Upomnienie może zostać wysłane Odbiorcy nie częściej, niż raz w miesiącu.

 

§ 30. 1. Kontrolę i czynności dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u Odbiorcy, w sposób niezakłócający pracy, z zastrzeżeniem art. 10 pkt. 3 ustawy.

2. Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 700 do 2000, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 

§ 31. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z Dostawcą.

2. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci Dostawcy zobowiązane do:

1) powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 1500 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;

2) przekazywania Dostawcy danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.

 

§ 32. 1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę wspólnym przyłączem wodociągowym na cele gospodarcze i cele przeciwpożarowe, to w przypadku gdy obliczeniowy przepływ przeciwpożarowy jest większy od obliczeniowego przepływu gospodarczego, Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i utrzymania na własny koszt wodomierza głównego.

 

Rozdział 11

Przepisy końcowe

 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 11-07-2018 15:33:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-07-2018 15:33:50