Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą "Wałcz 4" o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz - Obszar Wiejski (gmina Wałcz - Obszar wiejski/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 454/5 obręb Witankowo.

Wałcz, dnia 02.03.2020 r.

GK.6220.10.1.2020.KS

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem, który wpłynął do tut. urzędu dnia 17.02.2020 r., złożony przez PEF Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 103, lok. 1, 01-355 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych pod nazwą „Wałcz 4” o łącznej mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektowanych w jednostce ewidencyjnej Wałcz – Obszar Wiejski (gmina Wałcz – Obszar wiejski/powiat wałecki/woj. zachodniopomorskie) na działce ewidencyjnej nr 454/5 obręb Witankowo zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy  jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz dyrektorem zarządu zlewni Wód Polskich

2)   zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz oraz sołectw: Witankowo i Wałcz Drugi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 06-03-2020 09:46:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 06-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 06-03-2020 09:46:49