Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Podział działek nr 282/4 i 282/2 w m Kłębowiec, gmina Wałcz pod zabudowę indywidualną, jednorodzinną.

Wałcz, dnia 19.05.2020 r.

GK.6220.15.1.2020.KS

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem, który wpłynął do tut. urzędu dnia 05.05.2020 r., złożony przez Pana Lucjana Kosnowicz, zam. Kłębowiec 84A, 78-600 Wałcz będącego pełnomocnikiem Państwa Aleksandry i Lecha Krukowskich, ul. Rzemieślnicza 9, 78-600 Wałcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Podział działek nr 282/4 i 282/2 w m Kłębowiec, gmina Wałcz pod zabudowę indywidualną, jednorodzinną zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy  jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz dyrektorem zarządu zlewni Wód Polskich

2)   zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz sołectwa Kłębowiec.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 20-05-2020 08:56:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 20-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 20-05-2020 09:00:50