Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Witankowie.

 

Uchwała Nr XXX/171/2013

Rady Gminy Wałcz
z dnia26 lutego 2013r.

 

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Witankowie.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art. 59 ust.1, w związku z art. 5, ust.2, pkt.1 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. ,Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala ,co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Witankowie (wraz z oddziałem przedszkolnym).

§ 2.Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się z dniem 1 września 2013r. możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie.

§ 3.Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Gmina Wałcz. Majątek likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Wałcz.

§ 4.Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Wałcz, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Szałowiński 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póżn.zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwość kontynuowania nauki w innej publicznej szkole podstawowej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu .Zgodnie z art. 59 ust.2 ustawy, szkoła może być zlikwidowana po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty.

Stosownie do powyższych wymogów w dniu 30 października 2012r. Rada Gminy Wałcz podjęła Uchwałę Nr XXIII/125/2012 sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Juliana Tuwima w Witankowie. O zamiarze likwidacji szkoły w ustawowym terminie zawiadomiono Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, wszystkich rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Celem likwidacji szkoły jest konieczność dostosowania sieci szkół funkcjonujących w Gminie Wałcz do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie kosztów ponoszonych na realizacje zadań oświatowych.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Witankowie jest szkołą o strukturze klas l - VI. W szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny. Z powodu małej liczby uczniów środki finansowe, które otrzymuje Gmina z budżetu państwa są niewystarczające na pokrycie utrzymania placówki. W roku 2011(bez dowozów i remontów) gmina dopłacała do bieżącego funkcjonowania szkoły 291 tyś zł a w roku 2012 przewidywane koszty to dopłata 447 tyś. zł.

Likwidacja szkoły podyktowana jest tym, iż organ prowadzący zamierza przekazać szkołę do prowadzenia Fundacji Lider Wałecki. Zatem likwidacja nie jest równoznaczna z jej zamknięciem. Gmina bowiem daleka jest od likwidowania szkół na terenie wiejskim, gdyż zdaje sobie sprawę z tego, że jest ona ważnym elementem życia miejscowej ludności. Podjęcie uchwały wyeliminuje w przyszłości naukę w klasach łączonych, wpłynie na zracjonalizowanie wydatków finansowych ponoszonych na szkołę. Przed dokonaniem wyboru osoby prawnej do prowadzenia szkoły dokonano analizy uwarunkowań pozwalających na ocenę przedsięwzięcia. W Fundacji działają również nauczyciele , co pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie szkoły. Likwidacja szkoły nie spowoduje negatywnych skutków dla uczniów oraz kadry pedagogicznej i pracowników. Obwód szkoły pozostanie bez zmian. Uczniowie będą kontynuować naukę w tej samej szkole. Gmina przekaże Fundacji budynki wyremontowane , doposażone w pomoce dydaktyczne . Zapewniony będzie również bardzo dobry dojazd dzieci do szkół.

Planowana likwidacja nie wiąże się z zamknięciem szkoły nie spowoduje negatywnych skutków dla uczniów oraz kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły. Przekazanie szkoły Fundacji pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie i zatrudnianie potencjału kadry pedagogicznej i obsługowej. Gmina przekaże Fundacji wyremontowane budynki szkolne wraz z całym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne. Zapewniony zostanie jak dotychczas sprawny dojazd dzieci i nie zmieni się obwód szkoły. Uczniom, których rodzice nie wyrażą zgody, by ich dzieci uczyły się nadal w placówce Gmina zapewni możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie. Zapewni uczniom również dowóz do tej szkoły.

Zracjonalizowanie wydatków finansowych na szkołę, efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej i obsługowej pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych środków na jeszcze lepsze doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zwiększenie oferty programowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 07-03-2013 15:02:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 07-03-2013 15:02:23