Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XLV/262/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Dobino.

UCHWAŁA NR XLV/262/2014
RADY GMINY WAŁCZ
z dnia 30 stycznia 2014 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Dobino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami) Rada Gminy Wałcz uchwala co następuje:

 

§ 1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Dobino, uchwalonego uchwałą Nr XXII/26/2000 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 sierpnia 2000 roku, zmienionego uchwałą nr XXI/114/2012 Rady Gminy w Wałczu z 30 sierpnia 2012 roku, zmienionego uchwałą nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2012 roku, (tekst jednolity wg uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2012 roku) zwanej dalej zmianą studium.

§ 2.1. Zmiana studium obejmuje fragment obszaru gminy Wałcz położony w rejonie miejscowości Dobino.

2.Granice obszaru objętego zmianą studium wyznaczono na mapie w skali 1:30000 stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.Celem zmiany jest uaktualnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz pod kątem kierunków rozwoju przestrzennego gminy w rejonie miejscowości Dobino i dostosowanie do wymogów przepisów art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan KurowskiUzasadnienie do UCHWAŁY NR XLV/262/2014

RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2014 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Dobino zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późń. zmianami).

 

Głównym celem podjęcia uchwały jest wyznaczenie uwarunkowań i kierunków rozwoju funkcji związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej i lokalizacją zespołu elektrowni wiatrowych oraz rozwoju funkcji istniejących i infrastruktury technicznej dla terenów o powierzchni około 804 ha położonych w rejonie miejscowości Dobino.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.


1.Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych
Zakres zmiany studium zawierać będzie wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późń. zmianami).).

2.Załącznik graficzny
W załączniku graficznym nr 1 do uchwały opracowanym na mapie w skali 1:30000 wyznaczono granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-03-2014 14:07:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-03-2014 14:07:31