Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie pojemności magazynowej rozlewni gazu poprzez dostawienie zbiornika napowietrznego 32 m3 na gaz płynny propan-butan

Wałcz, dnia 21.06.2021 r.

GK.6220.23.1.2021.KS

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem, który wpłynął do tut. urzędu dnia 17.05.2021 r., złożony przez PHU GAZ-MOT M.Cz. Chorążyczewscy Sp. j., ul. Kamienna 24, 64-920 Piła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie pojemności magazynowej rozlewni gazu poprzez dostawienie zbiornika napowietrznego 32 m3 na gaz płynny propan-butan, zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy  jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz dyrektorem zarządu zlewni Wód Polskich,

2)   zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 22-06-2021 12:14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 22-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 22-06-2021 12:14:55